Tuks Senganga – 525 600 minutes lyrics

Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year
In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife
Verse 1
Legong o robegelang?
Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu
Sedimonthole o re jele, Ntlapele Ferikgong ke a lela
O le teng tota ke swelang senku
O Phukalala le dintshu
Go a sha go a fisa, botshelo lefatshe tlhase legala tshutshu
Malwetse a bala dikesi
Babolai ba e meta ka gore ba tseile bale bakae
Nxxae! re lla le wena, botlholagadi ga se motlae
O ka tswa o le monyebo-motelela jaaka jara
But o tlhaela boitumelo jaaka Tlhakole a tlhaela malatsi mabedi
Amogela madi seatla molomo kgwedi le kgwedi
Diura , Metsotso, disekonte e se kgale ke tlo e bala ka diponto
O e meta fa go rileng. kapa fa e padile jaara boela mosimeng,senyeletse
Selemo se retisa sematsatsa
Chorus 2
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or man
Verse 2
What? Ke se se bona kae? ke se bona mo motsamaong wa gago
Tantabela hela, tlhoka-ina ga na ga semelela sela kae le kae
Boroko ke ba tlhogo, potso ke gore ke tla tsoga ke hema
Ke mo mileng go koloi
Go sephethepethe
O mpona boferefere
Mme Ke semere letshwao, lare
“No food, No Job Please help”
Wena wa re “You no good, you are a flob, go to hell”
Wa bona.. Malatsi a me a tletse letlhoo
Kutlobotlhoko le maano a gananang
Lebaka legolo ke metang
Ngwaga ka lerato le ke le amogelang
Le tshepo e ke e bonang
A kere re lebetse Modimo (rotlhe)
A kere ‘fifi le go aparela ka bonako
Like, selemo sa mariga a Seetebosigo
O siela kae gonne gotlhe re tletse bosilo (re tletse bosilo)
Chorus 2
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or man
Verse 3
Ga se magatwe, go thata ya mangana a phage
Setsuatsue sa Phatwe
Se le tsa fa
Se le ba ya kwa
Ke sala ke eme
O sala o botsa nare dieman o ne a ja
Kae, le mang goreng jang a sa wa
Ga la utlwa, ditlamalwana dikae
Marudi ao a tla le pula
Dula o e mete, ke kgaratlhela gore fa e kolomela
Boediidi bo korobela
Ke bo ke bososela
Matsatsi fa a phirima
Bosigo balotsana ba go tsimola
Bososela, jara mosi wa tsela
O lebile kae, fa e se wena ke botsa sefela “o timela jwang”
Legong o robegelang?
Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu
Sedimonthole o re jele,Ntlapele Ferikgong ke a lela
O le teng tota ke swelang senku
Ke mo mileng go koloi
Go sephethepethe
O mpona boferefere
Mme Ke semere letshwao, lare
“No food, No Job Please help”
“You no good, you are a flob, go to hell”
Ga se magatwe, go thata ya mangana a phage
Setsuatsue sa Phatwe
Se le tsa fa
Se le ba ya kwa
Ke sala ke eme
O sala o botsa nare dieman o ne a ja
Chorus
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year
In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife
Repeat Chorus 2 2x
In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife
Repeat Chorus 2

Leave a Comment

error: Content is protected !!